Projekt

computer, summary, chart-767776.jpg

Projekt „Wzmocnienie Kompetencji – Strategia partycypacji w lokalnym rozwoju usług społecznych” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata

2021 – 2030.

Organ administracji Publicznej, na zlecenie którego realizowane jest zadanie: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Tytuł zadania: Wzmocnienie Kompetencji – Strategia partycypacji w lokalnym rozwoju usług społecznych.

Termin realizacji zadania: 01.07.2021 – 30.12.2022

Całkowity budżet zadania: 324 595,00 zł.

Cele główny projektu – synergiczne wzmocnienie pozycji organizacji obywatelskich w regionalnej polityce rozwoju usług społecznych poprzez wzrost ich kompetencji, a także wzrost partycypacji liderów (obywateli) w procesie planowania i świadczenia tych usług.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 1. Opracowanie Strategii partycypacji w rozwoju lokalnych usług społecznych, która będzie „drogowskazem” dla nawiązywania współpracy z instytucjami tworzącymi centra usług społecznych w gminach oraz wskazującym możliwości wykorzystywania potencjału CIS, KIS oraz NGO w budowaniu lokalnych sieci usług.
 2. Realizację cyklu szkoleniowego, mającego na celu wzmocnienie kompetencji liderów organizacji pozarządowych poprzez dostarczenie nowej wiedzy o ustawie o realizacji usług społecznych przez centra usług społecznych, a także utworzenie regionalnego „Obywatelskiego Obserwatorium Informacji o CUS-ach”, które będzie prowadziło aktywną politykę informacyjną dla organizacji o dobrych praktykach współpracy NGO-CUS.
 3. Przeprowadzenie 6-miesięcznego pilotażowego testu wdrożenia Strategii partycypacji w rozwoju lokalnych usług społecznych na obszarze gmin, które już przystąpiły do tworzenia CUS-ów i takich, które przygotowują się do wprowadzenia rozwiązań ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, a które dysponują zasobem organizacyjnym CIS/KIS mogącym być wykorzystanym w procesie budowania lokalnego systemu usług społecznych.
 4. Weryfikacja założeń Strategii po realizacji pilotażu i opracowanie „Oferty Współpracy CIS/KIS w procesach lokalnego rozwoju usług społecznych”, która wskaże podmioty zatrudnienia socjalnego jako miejsce przygotowywania kadr dla sektora usług społecznych oraz jako indywidualnych realizatorów usług zlecanych przez CUS-y. Przyjmie formę propozycji modyfikacji legislacyjnych dla Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze RiPS, a także rad pożytku publicznego.

Zaplanowano następujące etapy realizacji projektu:

 1. Etap przygotowawczy – przygotowanie projektu Strategii Partycypacji, poddanie go konsultacjom w środowisku NGO, w tym z członków Konwentu KIS/CIS Lubelszczyzny oraz Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (ZS FLOP).
 2. Etap organizacyjno-rekrutacyjny – rekrutacja uczestników instytucjonalnych (NGO, JST) oraz indywidualnych (liderów organizacji obywatelskich, przedstawicieli niektórych instytucji z terenu gmin Lubelszczyzny) oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Informacyjnego, którego zadaniem będzie w dalszej perspektywie utrzymywanie kontaktów, udzielanie informacji i rozpowszechnianie wiedzy o efektach współpracy w zakresie lokalnego rozwoju usług społecznych. 
 3. Etap edukacyjno-szkoleniowy – działania wzmacniające kompetencje kadr NGO oraz działania przygotowujące beneficjentów do przeprowadzenia pilotażowego testu Strategii Partycypacji.
 4. Etap pilotażowego testu Strategii Partycypacji – przetestowane procedur współpracy w dwóch grupach gmin, tj. w grupie gmin, które przystąpiły do organizowania nowej jednostki organizacyjnej CUS (3 gminy) oraz w grupie gmin zamierzającej  w niedalekiej przyszłości utworzyć CUS.
 5. Etap ewaluacji  – podsumowanie pilotażu testu, przygotowanie rekomendacji dla organów doradczo-konsultacyjnych oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej upowszechniającej rezultaty projektu. Na tym etapie zostanie przeprowadzona ewaluacja zmierzająca do dokonania oceny zmian wywołanych projektem. Zostanie opracowany specjalny „Biuletyn Projektu” zawierający kompendium wiedzy o przeprowadzonych wspólnych działaniach projektowych, sposobie włączania organizacji obywatelskich w problematykę rozwoju w kraju usług społecznych dla lokalnych społeczności.

W projekcie uwzględniono działania wzmacniające potencjał organizacyjno-techniczny, który będzie służył jako zasób wspólny członków Konwentu i jego partnerów z NGO – doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, aby móc korzystać z nowych technologii ICT przy organizacji cyklu edukacyjnego. To działanie ma służyć także podniesieniu kompetencji beneficjentów indywidualnych w zakresie profesjonalnego posługiwania się technikami online. Zakupiony sprzęt będzie także wypożyczany na czas cyklu edukacyjnego dla tych organizacji, które są w „słabszej” kondycji finansowej, aby mogły uczestniczyć w zajęciach online.

Adresaci:

 • 30 organizacji obywatelskich, z tego 23 członków Konwentu i 7 organizacji zrzeszonych we FLOP,
 • 38 indywidualnych beneficjentów.

Miejsce realizacji projektu: woj. lubelskim w następującej strukturze:

 • Biuro projektu – Janów Lubelski, miejsce realizacji cyklu edukacyjnego/szkoleniowego oraz siedziba Obywatelskiego Obserwatorium Informacji o CUS-ach,
 • Beneficjenci projektu – województwo lubelskie (organizacje obywatelskie oraz ich przedstawiciele, w tym członkowie Konwentu KIS/CIS Lubelszczyzny oraz organizacji zrzeszonych we FLOP, a także przedstawiciele JST objęci działaniami pilotażowego testu Strategii),
 • Terytorium testu pilotażowego Strategii Partycypacji – województwo lubelskie ( min. 2 gminy, w których są CUS-y oraz min. 3 gminy deklarujące tworzenie CUS-ów).

Zakładane rezultaty projektu:

Wnioskodawca zakłada uzyskanie efektów wpływających na potencjał organizacji obywatelskich oraz efektów pozwalających zwiększyć stopień deinstytucjonalizacji świadczenia niektórych usług, a więc wpłynąć z korzyścią na tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza w kontekście utraty niektórych w wyniku negatywnego wpływu pandemii.

 • Wypracowana Strategii Partycypacji w rozwoju lokalnych usług społecznych, która będzie skonsultowana ze środowiskiem organizacji pozarządowych, zwłaszcza posiadających bogate doświadczenia w synergicznym świadczeniu różnych usług na bazie reintegracji społecznej i zawodowej.
 • Edukacja środowiska organizacji obywatelskich w zakresie problematyki tworzenia i organizowania CUS-ów oraz podejmowania z nimi kooperacji dla zaspokajania lokalnych potrzeb mieszkańców, w tym szczególnie gmin na terenach wiejskich, a także zorganizowanie grupy liderów NGO będących promotorami i animatorami lokalnej współpracy. 
 • Pilotażowy Test Strategii – sprawdzenie procedur włączania organizacji obywatelskich przez JST we współpracę, sprawdzenie gotowości wykorzystywania potencjału lokalnych organizacji w procesach planistyczno-diagnostycznych nad tworzeniem programów rozwoju usług społecznych.
 • Uruchomienie Obywatelskiego Obserwatorium Informacyjnego – nowej struktury Wnioskodawcy, mające „otwarty” charakter swojej działalności, tj. przeznaczonej dla potrzeb organizacji obywatelskich, liderów społecznych, a także przedstawicieli innych instytucji, które są i będą odpowiedzialne za rozwój lokalnych systemów świadczenia usług społecznych. 

Oczekiwana zmiana społeczna po realizacji projektu:

 • Skonsolidowanie środowiska NGO wokół problematyki usług społecznych, dysponowanie przez organizacje jednolitą Strategią Partycypacji wskazującą nowe kierunki rozwoju działalności NGO, tworzenia struktur współpracy wielobranżowej, a także jednolitych standardów działania organizacji w obszarze usług społecznych. Dokument ten powinien stanowić „okno otwarcia” w dyskusji NGO z instytucjami odpowiadającymi za kształtowanie polityki społecznej.
 • Uaktywnienie członków NGO wobec problematyki rozwoju usług społecznych, bowiem mają one charakter lokalnych inicjatywy i bez bezpośredniego udziału obywateli, szczególnie na etapach sporządzania diagnozy potrzeb, zgłaszania potrzeb uruchamiania nowych usług a także poszukiwania ich realizatorów poza sektorem „rządowo-samorządowym”.
 • Zainteresowanie instytucji odpowiedzialnych za kształt polityki społecznej możliwością włączenia do grona instytucji tworzących CUS-y (poza JST) przedstawicieli sektora pozarządowego (np. instytucje dysponujące jednostkami zatrudnienia socjalnego – CIS, KIS, ZAZ).

Lista produktów projektu obejmuje:

 • Dokument Strategia Partycypacji w rozwoju lokalnych usług społecznych.
 • Pakiet edukacyjno-szkoleniowy do dyspozycji uczestników cyklu szkoleniowego, a także udostępniony po szkoleniu do powszechnej wiadomości i korzystania, będący w dyspozycji Obywatelskiego Obserwatorium Informacji o CUS-ach.
 • Raporty cząstkowe oraz raport końcowy z ewaluacji działań projektu.
 • Opracowanie pn.: „Biuletyn Projektu”, zawierające informacje o rodzaju podjętych działań projektowych (planowanych i osiągniętych rezultatach), o terytoriach pilotażowego Testu Strategii, o napotkanych barierach i przeszkodach w inicjowaniu lokalnej współpracy pomiędzy CUS-ami a organizacjami obywatelskimi w czasie pilotażowego testu.
 • Opracowanie pn.: „Zeszyt Rekomendacji dla Współpracy NGO i CUS”, w którym zostaną zamieszczone wspólnie skonstruowane po teście Strategii propozycje do ewentualnego zastosowania w praktyce regionalnej polityki rozwoju usług społecznych oraz do dyskusji o systemie prawnym (w tym przekazanie jego za pomocą listów intencyjnych do ROPS i Rady Zatrudnienia Socjalnego, Rady Pomocy Społecznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego).
Skip to content