Konwent Centrów Usług Społecznych

W dniu 16 września 2021 roku, uznając korzyści ze wspólnie podejmowanych działań na rzecz rozwoju usług społecznych oraz wielosektorowej współpracy, w tym szczególnie wykorzystania różnych form instytucjonalnych ekonomii społecznej, która jest wpisana w misję ustawy z 19 lipca 2019 ro realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych, Sygnatariusze postanowili na spotkaniu inaugurującym działalność Obserwatorium Centrów Usług Społecznych  w Lublinie utworzyć platformę współpracy pod nazwą Konwent Centrów Usług Społecznych).

Uczestnicy spotkania w Lublinie uznali wspólnie, że identyfikują się z postawionym celem ustawy o realizacji usług społecznych zmierzającym do stworzenia w kraju takiego systemu instytucjonalnego, według którego „mieszkańcy na zasadzie jednego okienka uzyskują dostęp z różnych obszarów, świadczonych przez podmioty lokalne z różnych sektorów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu”.

Misją powołanego Konwentu CUS jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz wspieranie się w dążeniu do profesjonalizacji usług społecznych, które są kierowane do ogółu mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, a także wzajemne działanie na rzecz rozwoju różnych form współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, które mogą być cennym partnerem w realizowaniu usług społecznych i organizacji działań wspierających.

Członkowie założyciele Konwentu Centrów Usług Społecznych

 1. Anna Ostasz – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
 2. dr Ewelina Szkutnicka – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim
 3. Zofia Mikusek – p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie
 4. Andrzej Mańka – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Świdniku
 5. Małgorzata Kubica – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Alwerni
 6. Anna Szalast – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
 7. Adam Skorniewski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 8. Tomasz Ciężki – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie
 9. Justyna Kozłowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 10. Anna Ciempiel – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą

Ponadto pod deklaracją założycielską, jako członkowie wspierający Konwentu CUS, podpisy złożyli:

 1. Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 2. Mariusz Kidaj – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
 3. Jacek Figarski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

Członkowie Konwentu Centrów Usług Społecznych:

     1. Ewa Roszyk – Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
     2. Izabela Wasilewska – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Stawiskach
     3. Justyna Banasiewicz – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie
     4. Agnieszka Stępska – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
     5. Sylwia Korycka-Żymuła – Centrum Usług Społecznych w Gminie Dębica
     6. Elżbieta Kwiatkowska – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli
     7. Ewa Sieradzka – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bukowsku
     8. dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce
     9. Małgorzata Łysik – Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna
    10. dr Andżelika Łoś – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kramsku
    11. Agnieszka Gwardiak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
    12. Ewelina Dylewska-Dercz – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
    13. Aldona Malińska-Margol – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
    14. Anna Bielawska-Jutrzenka – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czersku  

Członkami Konwentu CUS są:

 • członkowie zwyczajni Konwentu, którymi mogą być Centra Usług Społecznych i Ośrodki Pomocy Społecznej chcące się przekształcić w Centrum, zgodnie z zapisami ustawy z dnia  19 lipca 2019 roku o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych;
 • członkowie wspierający Konwentu, którymi mogą być wszystkie instytucje działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zaliczane do administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne oraz inne działające bezpośrednio  i pośrednio w sektorze usług społecznych;
 • członkowie honorowi Konwentu, którymi mogą być instytucje, osoby prywatne oraz osoby fizyczne, które utożsamiają się z ideą usług społecznych.

Zarząd Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej powierzył do czasu organizacji zjazdu wyborczego funkcję p.o. Przewodniczącej Rady Konwentu Pani dr Ewelinie Szkutnickiej – Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.
Kontakt do Przewodniczącej Konwentu:
e.mail: dyrektor@cusopolelubelskie.pl
tel. 81 8272694

Konwent Centrum Usług Społecznych będzie realizował misję poprzez następujące działania:

 • wspieranie integracji środowisk instytucjonalnych zajmujących się problematyką usług społecznych wokół tematyki partnerskiej współpracy, służącej wzmacnianiu potencjału realizatorów usług społecznych, wprowadzaniu standardów jakości usług społecznych, gwarantujących zaspokojenie potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin;
 • propagowanie wiedzy wśród instytucji administracji publicznej oraz podmiotów ekonomii społecznej na temat efektywności rozwiązań ustawy o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych, dobrych wzorców działania tych nowych jednostek organizacyjnych lokalnych polityk społecznych;
 • wspieranie i propagowanie dobrych wzorców partnerskiej współpracy pomiędzy Centrami Usług Społecznych, a organizacjami pozarządowymi, w szczególności prowadzącymi podmioty zatrudnienia socjalnego oraz wszystkimi innymi podmiotami działającymi w sektorze usług społecznych;
 • inspirowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych do tworzenia na terenie gmin modeli lokalnej współpracy w zakresie realizacji usług społecznych, opartych na problematyce usług społecznych, w tym tworzenie własnych podmiotów zatrudnienia socjalnego lub podejmowania ścisłej współpracy z już działającymi, sprawdzonymi jednostkami zatrudnienia socjalnego.
Skip to content